• eISSN : 2822-6755
Instruction for Authors

DİCLE DENTAL JOURNAL YAZIM KURALLARI  

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yayın organı olan Dicle Dental Journal, diş hekimliği alanının farklı disiplinlerinde yer alan konularında deneysel çalışmalar ve güncel bulguları içeren bilimsel bir dergidir. Bu dergide çift-kör hakem değerlendirme süreci benimsenmiştir; yazar ve hakem birbirlerinin kimliğinden habersizdir. Yayın kurulu, yazarların bilgisine başvurmaksızın, yazıların bilimsel içeriği bozulmayacak şekilde her türlü değişiklik ve düzeltmeyi yapabilir.

Özgün ve bilimsel açıdan yüksek nitelikli olmalı,  kaynak gösterilebilir özellik taşımalı, daha önce başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalı ve yazarlar bu bilgiyi makalelerini gönderirken yazılı olarak beyan etmeli, son  10 yıla ait olan güncel veri, bilgi ve kaynak içeriyor olmalı, araştırma ve yayın etiği ile ilgili genel kurallara uygun olarak hazırlanmalı, insan kaynaklı olgular ve deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmaların tümünde ve  gereken durumlarda kurumsal Etik Kurul Onayı ve/veya Bilgilendirilmiş Onam alınmış olmalıdır.

Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi formu eklenmelidir. Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu ve etik ihlali yazarların sorumluluğundadır. Çalışmaları destekleyen kurum/kuruluş/ticari firmalar ve çalışmanın sunulduğu kongre veya sempozyum (varsa) dip not kısmında belirtilmelidir.

Dicle Dental Journal’a gönderilecek olan makaleler, https://www.dicledentj.com internet adresi üzerinden gönderilmelidir. Çalışmaların gönderiminde;

Makale Dosyası (doc. formatı),

Başlık Sayfası(doc. formatı),

Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi,

Etik Kurul Onayı (pdf. formatı) (gerekli ise),

Çıkar Çatışması Beyan Formu,

Yazarlık Katkısı formu,

Bilgilendirilmiş Onam Formu (pdf. formatı) (varsa) sisteme yüklenmelidir.

Yayın hakkı devir sözleşmesi, çıkar çatışması beyan formu ve yazarlık katkısı formu web adresinden indirilebilir.

Dicle Dental Journal’ın yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yazıda açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı, imla ve yazım hataları olmamasına gerekli özen gösterilmelidir. Gönderilen makalelerin intihal oranı %20’yi ve bir makaleden intihal oranı ise %4’ü geçmemelidir.

İngilizce yapılan başvurularda, makalenin kabulu öncesinde makale dil açısından dil editörlerine danışılacaktır. Dil editörü gerekli görürse, yazarların makaleyi profesyonel dil edisyonundan geçirmeleri ve bunu belgelendirmeleri gerekecektir.

İngilizce özetin son derece kapsamlı hazırlanmasına  özen gösterilmeli; gramer, imla ve yazım hataları içermemelidir. Tüm yazı kategorileri için Özet ve Abstract kısımlarında  Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerine ayrıntılı olarak yer verilmesi gereklidir.

Dicle Dental Journal’a gönderilen çalışmalar; Özgün Çalışma, Olgu Sunumu, Derleme ve Editöre Mektup kategorilerinde kabul edilmektedir.

 

Özgün Çalışmalar (Retrospektif/Prospektif)

Şu bölümlerden oluşmalıdır;

1) Türkçe başlık,

2) Türkçe kısa başlık (Boşluklar dahil 50 karakteri geçmeyen kısa başlık)

3) İngilizce başlık

4) İngilizce kısa başlık (Boşluklar dahil 50 karakteri geçmeyen kısa başlık)

5) Özet bölümlü(350 sözcük) (Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç),

6) Anahtar kelimeler (3-5 tane)

7) Abstract (350 sözcük) (Aim, Material and Method, Results, and Conclusion)

8)  İngilizce anahtar sözcükler,

9) Giriş

10) Gereç ve Yöntem

11) Bulgular

12) Tartışma

13) Sonuç

14) Kaynaklar (en fazla 35 adet).

 

Olgu Sunumları

Şu bölümlerden oluşmalıdır;

1) Türkçe başlık,

2) Türkçe kısa başlık (Boşluklar dahil 50 karakteri geçmeyen kısa başlık)

3) İngilizce başlık (Boşluklar dahil 50 karakteri geçmeyen kısa başlık)

4) İngilizce kısa başlık (6-8 kelime)

5) Özet (350 sözcük),

6) Anahtar kelimeler (3-5 tane)

7) Abstract (350 sözcük)

8)  İngilizce anahtar sözcükler,

9) Giriş

10) Olgu Sunumu

11) Tartışma

12) Sonuç

13) Kaynaklar (en fazla 35 adet).

 

Derlemeler

Derleme yazılarda yazar sayısı 3'den fazla olmamalıdır.

Şu bölümlerden oluşmalıdır;

1) Türkçe başlık,

2) Türkçe kısa başlık (6-8 kelime)

3) İngilizce başlık

4) İngilizce kısa başlık (6-8 kelime)

5) Özet (350 sözcük),

6) Anahtar kelimeler (3-5 tane)

7) Abstract (350 sözcük)

8)  İngilizce anahtar sözcükler,

9) Giriş

10) Gereç ve Yöntem (uygun alt başlıklar verilebilir)

11) Bulgular

12) Tartışma

13) Sonuç

14) Kaynaklar (en fazla 50 adet).

 

Editöre Mektup

Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar isim ve kurumları (Türkçe ve İngilizce olarak), Abstract (300-500 sözcük), Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükleri içerecek şekilde düzenlenmelidir. Mektup metninde alt bölüm açılmasına gerek olmayıp, Ana metin ve Sonuç paragraflarını içerecek şekilde yazılmalıdır. Kullanılan kaynaklar 10 adeti, metnin tümü 1000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo kullanılmamalıdır.

Her makale 3-5 adet anahtar sözcük içermeli; anahtar sözcükler Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com) ve/veya Medical Subject Headings (MESH) (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) adreslerinden seçilmeli ve uygunluğu kontrol edilmelidir.

Başlık Sayfası

Başlık sayfası aşağıdakileri içermelidir:

 1. Makalenin türü (özgün araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu, editöre mektup)
 2. Makalenin başlığı ve kısa başlıklar
 3. Yazar isim soyisimleri. Yazarların bağlı olduğu kurumlar (şehir ve ülke dahil) soyadından hemen sonra belirtilen üst simge numara ile ilişkilendirilerek verilmelidir.
 4. Yazarların ORCID numaraları
 5. Yazışmanın gerçekleştirileceği yazarın iletişim bilgisi (adresi, iş telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi)
 6. Özetteki ve ana metindeki (şekil/resim/tablo yazıları ve kaynaklar hariç) kelime sayıları ayrı  ayrı yazılmalı, kaynak adedi, şekil/resim ve tablo sayıları
 7. Finansal Destek (söz konusuysa, protokol/proje numarası, ödenek numarası, vs. belirtilmelidir) 
 8. Çıkar çatışması. Böyle bir durum söz konusu değilse şöyle yazılabilir: ‘Bu makale yazarlarından hiçbirinin makalede bahsi geçen konu veya malzemeyle ilgili herhangi bir ilişkisi, bağlantısı veya parasal çıkar durumu söz konusu değildir’. Aksi takdirde çıkar/ilişki durumu beyan edilmelidir. Örnek: ‘A adlı yazar X şirketinde hisse sahibidir, B adlı yazar, makalede bahsi geçen malzemenin üreticisine rakip Y şirketinden, son 2 yıl içerisinde, danışmanlık ücreti almıştır’ .
 9. Teşekkür ve Anma (Çalışmanın özeti daha önce bir yerde sunulduysa, sunumun yapıldığı organizasyon, tarih ve yer açıklanmalıdır, özet kitapçığında yer aldığı şekilde kaynak gösterilmelidir. Bu kısımda yazar-olmayarak katkıda bulunanlara da atıf yapılabilir) 
 10. Etik Kurul bilgisini (Etik Kurulun açık adı, onay tarihi ve onay numarası) burada ve metin içerisinde gereç ve yöntem bölümünün başında veriniz. Onay sayfasının dijital kopyasını başvuru sırasında sisteme yükleyiniz.

Metinde Uyulması Gereken Kurallar

 • Microsoft Word programı kullanılmalı ve 12 punto, Calibri fontu seçilmelidir. Makale A4 sayfa formatında ve kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır. 
 • Tüm metin 1,5 satır aralığı ile iki yana yaslayarak formatında yazılmalıdır.
 • Başlık ve Alt basşlıklar ilk harfi büyük olacak şekilde kalın punto ile yazılmalıdır.
 • Her yeni paragrafta, paragraf girintisi yapılmalıdır.
 • Sayfanın alt-orta kısmına sayfa numarası eklenmelidir
 • Latince terim ve tür adları yazarken italik karakter kullanılmalıdır (örn: in vitro, Staphylococcus aureus).
 • Standart ölçü birimleri ve kısaltmaları mümkün olduğunca Uluslararası Birimler Sistemine göre yapılmalıdır (The International System of Units, SI; http://www.bipm.org/en/si/).
 • SI birimler konusunda açıklayıcı bilgiye Ulusal Metroloji Enstitüsü sayfasından da ulaşılabilir (UME; http://www.ume.tubitak.gov.tr/).
 • Sık kullanılan kısaltmalara örnek olarak şunlar verilebilir: yıl-y, hafta-hf, saat-sa., dakika-dk., saniye-sn., gram-g, litre-L, mikrolitre-µL, metre-m, Celsius derece-°C, vs.
 • Türkçe kısaltmalar için Türk Dil Kurumunun internet sayfası incelenmelidir (Kısaltmalar Dizini, TDK; http://www.tdk.gov.tr/).
 • Ondalık işareti olarak nokta kullanılmalı, rakam ile birim arasında boşluk bırakılmalıdır (örn: 12.3 mm, 4.5 kg/cm2,37.2 °C). Yüzde değerleri verirken, rakam ve yüzde işareti arasında boşluk bırakılmamalıdır (örn: %0.2).
 •  Standart ölçü birimleri dışındaki kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde, açık yazımının ardından parantez içinde belirtilmeli ve tüm metin içerisinde aynı kısaltma kullanılmalıdır.
 • Kullanılan malzeme ve teçhizatın menşei, ilk bahsedildiği yerde, parantez içerisinde tanımlanmalıdır (marka, üretici firma, şehir, söz konusuysa eyalet ve ülke).
 • Tablolar, "Tablo 1, 2, 3 vb." olarak verilmeli, tablo numarası ve açıklayıcı başlık tablonun üst kısmında yer almalıdır.    Şekil, grafik ve fotoğraflar “Resim 1, 2, 3 vb.” olarak sıralanmalıdır ve açıklayıcı başlık şekillerin altında yer almalıdır. Tablo ve Şekillerin atıfları metin içinde yapılmalıdır.
 • Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre sıralanmalı, ilgili yerlerde “ (1), (1-5), (3,7-9) vb” olarak belirtilmelidir. Kaynaklar, Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (U.S. National Library of Medicine; http://www.nlm.nih.gov/) “Vancouver” sistemine göre yazılmalıdır. Tüm referanslarda sayfa numarsı kısaltılmalıdır. Örneğin; 1033-8, 16-9, 133-43.

Kitap: Tüm yazarların soyadları, adlarının baş harfleri, kitabın adı, baskısı, yayınlandığı yer, yayınlayan kitabevi, yayın yılı, sayfa numarası (başlangıç-bitiş).

Örnek: “Schreid RC. Woelfel's dental anatomy: its relevance to dentistry, 7th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Maryland, 2007: 68-9”

Makale: Tüm yazarların soyadları, adlarının baş harfleri, makale adı, derginin Index Medicus’a göre kısaltılmış adı, yayın yılı, cilt numarası (sayı numarası) ve sayfa numarası (başlangıç-bitiş).

Örnek: “Bakır EP, Yıldırım ZS, Bakır Ş, Ketani A. Are resin-containing pulp capping materials as reliable as traditional ones in terms of local and systemic biological effects? Dent Mater J. 2022;41(1):78-86.”

Ulaşabileceği adres: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext?ID=92013984&PLACEBO=IE.pdf (ulaşıldığı tarih)

Altı isimden fazla yazarı olan makaleler için ilk üç yazardan sonra “et al” ibaresi kullanılmalıdır.

Makalenin Bölümlerinin İçeriği

Giriş

Mevcut sorun ve önemi açıklanmalıdır. Yalnızca doğrudan ilgili kaynaklardan bahsedilmelidir; sunumu yapılmakta olan çalışmanın bulguları ve sonuçları verilmemelidir. Benzer çalışmaların bulguları hipotezi kurmaya yardımcı olmadığı müddetçe tartışılmamalıdır. Bu kısmın son paragrafında çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir; uygunsa araştırma hipotezi verilmelidir. 

Gereç ve Yöntem

Kullanılan malzeme, deneye dahil edilen kişiler ve yöntemler, deneyin başkaları tarafından tekrar edilebilmesi için yeterince ayrıntıyla anlatılmalıdır. Kullanılan malzeme ve teçhizatın menşei parantez içerisinde tanımlanmalıdır (marka, ürün numarası, üretim parti numarası, üretici, şehir ve ülke). Bilinen bir yöntem kullanılıyorsa kaynak gösterilmeli, yeni veya değiştirilmiş bir yöntem kullanılıyorsa açıklanmalıdır. 

Gözlemsel veya deneysel çalışmalarda incelenen insan, hayvan ve kontroller için dahil edilme ve hariç tutulma ölçütleri belirtilmeli, kaynak popülasyon tanımlanmalıdır.

Etik konular bu kısımda bahsedilmelidir (onayın alındığı Etik Kurulun açık adı, onay tarihi ve onay numarası yazılmalıdır). Uygunsa hastalardan bilgilendirilmiş onamın alındığı ifade edilmelidir. 

Bu kısmın son paragrafında istatistiksel analiz yöntemi yeterince ayrıntısıyla açıklanmalıdır. 

İstatistiksel güç analizi: prospektif çalışmalar için örneklem büyüklüğünün belirlenmesine ilişkin sonuçlar (kullanılan yazılım, birinci tip hata değeri, güç değeri, etki büyüklüğü, etki büyüklüğünün nasıl belirlendiği, hangi istatistiksel testin dikkate alındığı), retrospektif çalışmalarda ise gerçekleşen güç değeri verilmelidir.

İstatistiksel terimler, kısaltmalar ve semboller tanımlanmalıdır. Kullanılan bilgisayar programı belirtilmelidir. Çalışmanın istatistiksel değerlendirmesi için yazarların bir istatistik uzmanına danışmaları tavsiye edilir.

Bulgular

Çalışmada elde edilen bulgular bu kısımda verilmelidir. Bulguların daha rahat aktarılabilmesi amacıyla gerekirse alt başlıklar kullanılabilir. Tablo, şekil veya resimlerden yararlanılabilir; ancak tekrarlardan sakınılmalıdır. Yalnızca çalışmada doğrudan elde edilen bulgular sunulmalı, kişisel yorumlar karıştırılmamalı, önceki çalışmalardan bahsedilmemelidir. 

Tartışma

Çalışmanın bulguları burada tartışılmalıdır. Bu kısım kişisel değerlendirmelerin yapılabileceği bir kısımdır. Giriş ve Bulgular kısımlarında verilmiş bilginin tekrarından kaçınılmalıdır. Birinci paragrafta çalışmanın ana bulgularını özetleyerek başlamak çoğu zaman iyi bir giriştir. Çalışmanın güçlü yanlarından ve zayıf yanlarından/limitasyonlarından bahsedilir, mevcut bulgular daha önceki bulgularla karşılaştırılır, benzerlik ve ayrılıklar belirtilir ve bunların olası nedenleri açıklanır. Mevcut çalışmanın bilim içerisindeki yeri ve önemi vurgulanır, bulguların diğer klinik ortamlara veya popülasyonlara genellenebilirliği (generalizability) ifade edilir, bulguların gelecek çalışmalara ve klinik uygulamalara nasıl etki edeceği tartışılır.

Sonuç

Çalışmanın ana fikri kısaca verilmelidir. Sonuç kısmı çalışmanın amacı ile uyumlu olmalı ve çalışmada araştırılan sorunun cevabını içermelidir. Çalışmanın istatistiksel detayları bu kısımda yer almamalıdır. Yalnızca, çalışmadan doğrudan çıkartılan ana fikir verilmelidir.

Kaynaklar

Kaynaklar makalenin gövdesinde noktalama işaretlerinden önce parantez içinde Arap rakamları ile belirtilmelidir. Tam referans listesi sayısal sırada olmalı ve ayrı bir sayfadan başlamalıdır. Kaynaklar listesinde s