• eISSN : 2822-6755
Yayın İlkeleri

 AMAÇ ve KAPSAM

1984 yılında yayın hayatına başlayan ve 1990 yılından itibaren arşivlenmekte olan, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (Dicle Dental Journal, Dicle Dent. J., DDJ) Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin bilimsel bir yayın organıdır. Derginin amacı Diş Hekimliği ve ilişkide olduğu tıbbi konularla ilgili kaliteli bilimsel makaleler yayınlayarak, Türkiye’de Diş hekimliği ve dental araştırmaları geliştirmektir. DDJ: açık erişimli, bağımsız, tarafsız ve çift hakem değerlendirmesine uygun olarak yılda 3 kere (Nisan, Eylül ve Aralık) yayınlanan ücretsiz ve ulusal bir dergidir.

DDJ (e-ISSN:2822-6755); klinik, epidemiyolojik ve deneysel konularda bilimsel araştırmalar; ender görülen veya farklı teknikler ile tedavi edilmiş olan olgu rapor/raporları, derleme makaleleri ve editöre mektupları yayımlamak üzere kabul etmektedir.

 

ETİK İLKELER ve YAYIN POLİTİKASI

Makalenin hazırlanmasından, hakemler tarafından değerlendirilmesi ve kabul ya da reddine karar verilmesine kadar geçen süreç içerisinde bütün bileşenlerin (Editörler, Hakemler, Yazarlar ve Okuyucular) tarafsız ve etik kurallara uygun davranması bilimsel bir zorunluluktur. DDJ’ ye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Editörler ya da makaleyi değerlendiren hakemler tarafından dergiye iletilen inceleme raporları neticesinde yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin belgeleri isteme hakkını saklı tutar. Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, gerçeği yansıtmaması ya da benzeri gibi durumlar tespit edilirse, makaleyi hazırlayan yazar-yazarların çalıştığı kurumlara bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale kabul edilmeyecektir.

Derginin yayın politikalarından birisi de, yayımlanan makalelerin bilime daha fazla katkı sunması ve kolay ulaşılabilir olmasıdır. Bu sebeple DDJ, elektronik ortamda ve ücretsiz olarak yayımlanmaktadır.

DDJ, ‘Helsinki bildirgesi ilkelerine uygun hareket etmeyi amaçlamıştır. Yazarlar insan ya da hayvana ait verilerin kullanıldığı bütün araştırmalarda, bu ilkelere uygun olarak çalıştıklarını kanıtlamalıdırlar. Bu amaçla yazarların, ilgili kurumların etik kurullarından etik kurul raporu almaları ve bu raporu makale gönderim sürecinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Etik kurul raporuna ilişkin bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no), çalışmanın materyal ve metot kısmında açık bir şekilde belirtilmelidir. Eğer çalışma hastalar üzerinde yapılmışsa ‘Aydınlatılmış Onam Formunun’ alındığının da belirtilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince arşiv taraması yapılan çalışmalarda, istenildiğinde, çalışmanın yapıldığı kurumdan alınan izin belgesi de ayrıca sisteme yüklenmelidir. Çalışma için başka kişi ve kurumlardan destek alınıp alınmadığı, eğer alındıysa desteğin içeriği bütün ayrıntıları ile açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.

 

TELİF HAKKI

Hakem değerlendirmeleri sonucunda yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin her türlü yayın hakkı DDJ’ ye aittir. Yazarların Yayın Hakları Devir Formu nu doldurduktan sonra editöre iletmeleri gerekmektedir. Yazılardaki görüş ve önerilerin bütün sorumluluğu tamamen yazarlara aittir.