• eISSN : 2822-6755
Özet - SERBEST DİŞETİ GREFTİ: OLGU SUNUMU
Gülnur Sağlam, Ahmet Dağ

Aim: In recent years, clinicians and researchers have shown increasing interest in mucogingival surgery to reconstruct soft tissue around teeth and implants. Free gingival graft is an excellent procedure to increase the width of the attached gingiva. At the same time, covering the root surface in areas where keratinized tissue is minimal in mandibular incisors is one of the indications that free gingival grafts are preferred. The aim of this case report is to present periodontal treatment with free gingival graft. Case report: In this case, the patient with the complaint of gingival recession was treated using free gingival graft. Conclusion: By eliminating local factors, the patient is given a gingival width that can easily control plaque.

Keywords: Gingival recession, frenulum, mucogingival surgery, free gingival greft

Amaç: Son yıllarda klinisyenler ve araştırmacılar, dişler ve implantlar etrafındaki yumuşak dokuyu yeniden yapılandırmak için mukogingival cerrahiye artan bir ilgi göstermiştir. Serbest diş eti grefti, yapışık diş eti genişliğini artırmak için mükemmel bir prosedürdür. Aynı zamanda mandibuler kesici dişlerde keratinize dokunun minimum olduğu bölgelerde kök yüzeyinin örtülmesi serbest dişeti greftlerinin tercih edildiği endikasyonlardandır. Bu olgu sunumunun amacı serbest diş eti grefti ile uygulanan peridontal tedaviyi sunmaktır. Olgu sunumu: Bu vakada dişeti çekilmesi şikayeti olan hastanın serbest dişeti grefti kullanılarak tedavisi yapılmıştır. Sonuç: Lokal faktörler ortadan kaldırılarak hastaya plak kontrolünü kolaylıkla sağlayabileceği bir dişeti genişliği kazandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dişeti çekilmesi, frenulum, mukogingival cerrahi, serbest diş eti grefti

[PDF]
Cilt 24, Sayı 1 (2023)