• eISSN : 2822-6755
Özet - #25 / 0.06 GÜTA PERKA KONLARIN ÇAP FARKLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ezgi İlkay Zengin, Elif Nur Yolcu, Merve Yeniçeri Özata

Amaç: Üreticiler kanalda sızdırmazlık sağlamak ve çalışma süresini kısaltmak amacıyla farklı boyutlarda endodontik eğelerle eşleşen güta perka konileri üretmektedirler. Bu çalışmanın amacı aynı boyutlarda üretilmiş 3 farklı güta perka markasının çaplarının karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Pearl Endo, Diadent, Pearl Endopia markalarına ait 0,25 mm apikal çaplı 0,06 mm taperli güta perka konların D1,D3 ve D16 çapları milimetrik kağıt ve elektronik kaliper yardımıyla kullanılarak ölçüldü (n=60). İstatistiksel değerlendirmeler altın standarta göre ve markalar arasında yapıldı. Bulgular: D1, D3 ve D16 seviyeleri için yapılan çap genişliği ölçümü Pearl Endopia markasında diğer iki güta perka markasına göre altın standart değerden anlamlı derecede daha fazla iken (p<0,05), Pearl Endo ve Diadent markalarında anlamlı derecede daha azdır (p<0,05). Gruplar arası karşılaştırmada D1 ve D3 seviyelerinde Pearl Endo ve Diadent markaları için fark bulunmazken (p>0,05), Pearl Endopia çapları diğer iki gruba göre anlamlı derecede daha fazlaydı (p<0,05). Sonuç: Farklı markalar tarafından üretilen GP konların aynı seviyedeki çaplarının farklı olabileceği bulundu.

Aim: Manufacturers produce gutta-percha cones that match different endodontic file sizes to seal the canal and reduce uptime. The aim of this study is to compare the diameters of 3 different gutta-percha brands produced in the same dimensions. Material and Method: D1, D3, and D16 diameters of 0.25 mm, apical diameter of 0.06 mm tapered gutta-percha cones of Pearl Endo, Diadent, and Pearl Endopia brands were measured using millimetric paper and electronic calipers (n=60). Statistical evaluations were made according to the gold standard and between brands. Results: While the diameter width measurement for D1, D3, and D16 levels is significantly higher than the standard gold value in the Pearl Endopia brand compared to the other two gutta-percha brands (p<0.05), it is significantly less in the Pearl Endo and Diadent brands (p<0.05). In the comparison between groups, there was no difference for Pearl Endo and Diadent brands at D1 and D3 levels (p>0.05), while Pearl Endopia diameters were significantly higher than the other two groups (p<0.05). Conclusion: It was found that the diameters of GP cones manufactured by different brands may differ at the same level.

[PDF]
Cilt 24, Sayı 1 (2023)