• eISSN : 2822-6755
Özet - INVESTIGATION OF THE INFRAOCCLUSION IN PRIMARY MOLARS
Emre NAİBOĞLU, Oya AKTÖREN

ÖZET

Bu çalışmanın amacı çocuklarda infraoklüzyon görülme sıklığının belirlenmesi ve infraoklüzyondaki dişlerin klinik ve radyografik özelliklerinin incelenmesidir. Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı ilk muayene birimine Aralık 2009-Nisan 2009 tarihleri arasında başvuran ve sistemik hastalığı olmayan 3-13 yaş arası 419’u kız (%48,2), 451’i erkek (%51,8) toplam 870 çocukta gerçekleştirildi. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma, frekans) yanı sıra niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Bu çalışmada da erkek ve kızlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. İnfraoklüzyon saptanan çocukların cinsiyete göre yaş dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p>0.05) bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: İnfraoklüzyon, Ankiloz, Süt Azıları.

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the incidence of infraocclusion in children and to examine the clinical and radiographic features of teeth in infraocclusion. The current study consisted of 419 girls (48.2%) and 451 boys (51.8%) between the ages of 3-13 who applied to the first examination unit of Istanbul University Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics between December 2009 and April 2009 and had no systemic disease. NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software (Utah, USA) program was used for statistical analysis. While analyzing the data, in addition to descriptive statistical methods (mean, standard deviation, frequency), the Chi-square test was used to compare the results derived from the qualitative data. The result for reliability analysis was 95%, and the significance level was p<0.05. In this study, no statistically significant difference was found between boys and girls. There was no statistically significant difference (p>0.05) between the age distributions of the children with infraocclusion in the terms of gender.

Keywords: Infraocclusion, Ankylosis, Primary Molars.

[PDF]
Cilt 23, Sayı 2 (2022)