• eISSN : 2822-6755
Özet - İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE VİDALI VE SİMANTE PROTEZ SİSTEMLERİ
Verda Gökçe ÇAKAR, İbrahim Halil TACİR, Zelal SEYFİOĞLU POLAT

ABSTRACT

Increasing success rate in implant treatment brings with it developments in implant materials day by day. With the developments in implant applications, the selection of prosthetic superstructure becomes an important issue. In clinical applications, prosthetic structures on implants can be applied as screwed and cemented. Although both systems have advantages and disadvantages, the selection of the appropriate prosthetic superstructure is up to the clinician for the case. The purpose of this review; In clinical applications, it is aimed to compare cemented and screwed restorations in many ways and thus to guide the selection of the appropriate superstructure for the case.

Keywords: Screwed system, cemented system, implant prostheses

ÖZET

İmplant tedavisinde artan başarı oranı, gün geçtikçe implant materyallerinde gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. İmplant uygulamalarında gelişmeler ile protetik üstyapının seçimi önemli bir konu haline gelmektedir. Klinik uygulamalarda implant üstü protetik yapılar vidalı ve simante olacak şeklinde uygulanabilmektedir. Her iki sisteminde avantajları ve dezavantajları bulunmakla beraber, uygun protetik üstyapı seçimi vakaya özel olarak klinisyene düşmektedir. Bu derlemenin amacı; klinik uygulamalarda, simante ve vidalı restorasyonları birçok yönden karşılaştırmak ve böylelikle vakaya uygun üstyapı seçiminde rehber olmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vidalı sistem, simante sistem, implant üstü protezler

[PDF]
Cilt 24, Sayı 1 (2023)